Оновлено
2015-01-17
13:08

Кобаса Ігор Михайлович

Кобаса Ігор Михайлович

Посада: завідувач кафедри
Вчений ступінь: доктор хімічних наук
Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень:

Фотокаталітичні процеси на поверхні оксидів та сульфідів металів.

Курси, що читає:

 1. Аналітична хімія;
 2. Екологічна метрологія;
 3. Оптичні методи аналізу

Додаткова інформація:

 

Навчально-методична робота

 1. Федоров А.О., Волощук А.Г., Кобаса І.М., Влодарчик Р.П. Контрольні роботи з аналітичної хімії. Методичні вказівки. – Чернівці, Рута, 2003. – 45 с.
 2. Федоров А.О., Волощук А.Г., Кобаса І.М., Тураш М.М., Влодарчик Р.П. Аналітична хімія: програма, контрольні роботи та лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів-заочників хімічних факультетів. – Чернівці, Рута, 2004. – 136 с.
 3. Кобаса І.М., Воробець М.М., Берладин І.В. Навчальний посібник. Аналітична хімія. Якісний аналіз (модуль І).– Чернівці, Рута, 2007. – 96 с.
 4. Кобаса І.М., Воробець М.М., Берладин І.В. Навчальний посібник. Аналітична хімія. Кількісний аналіз (модуль ІІ).– Чернівці, Рута, 2007. – 96 с.
 5. Кобаса І.М., Воробець М.М., Берладин І.В. Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу (модуль 3). Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Чернівці, „Рута”, 2007. – 32 с.

 

Наукові праці

 1. Кобаса И.М. Фотокаталитические свойства гетероструктур диоксида титана с цианиновым красителем и полиэпоксипропилкарбазолом //Теорет. и эксперим. химия. – 2003. – Т.39, №1. – С.46 – 49.
 2. Кобаса И.М., Тарасенко Г.П. Продукты имплантации ионов Ag+, Cu+ и Cu2+ в поверхность поликристаллического сульфида кадмия как фотокатализаторы окислительно-восстановительной реакции метиленового голубого с формальдегидом //Теорет. и эксперим. химия. – 2003. – Т.39, №2. – С.107 – 110.
 3. Кобаса И.М., Мазуркевич Я.С., Зозуля Н.И. Влияние ионов переходных элементов на каталитическую активность диоксида титана в процессе химического осаждения металлической меди //Теорет. и эксперим. химия. – 2003. – Т.39, №5. – С.305 – 309.
 4. Кобаса І.М. Матеріали на основі TiO2-MenOm (MenOm = ZnО, Bi2O3, ZrO2, V2O5, WO3) //Укр. хім. журн. – 2003. – Т.69, №6. – С.88 – 92.
 5. Kobasa I.M. Novel light-sensitive materials with photocatalytic activity: heterostructures containing cadmium sulfide, cianine pigment and polyepoxypropylcarbazole //Functional Materials.–2003.–Vol.10, №2.–P.276–280.
 6. Кобаса І.М. Каталітичні та електрофізичні властивості системи HfO2-TiO2 //Укр. хім. журн. – 2003. – Т.69, №12. – С.95 – 98.
 7. Кобаса И.М., Мазуркевич Я.С., Зозуля Н.И. Влияние фотохимической и восстановительной активации диоксида титана на его каталитические свойства в процессе осаждения металлической меди //Теорет. и эксперим. химия. – 2004. – Т.40, №2. – С.111 – 116.
 8. Kobasa I.M. Dispersions of TiO2 Containing Fe2+, Co2+ and Cu2+ Ions as Catalysts for the Process of Metallization of Plastics //Functional Materials.–2004.– Vol.11, №4.– P.798–802.
 9. Kobasa I.M. Catalytic Electrolysis-Free Copper Deposition Using Dispersions of Titanium Dioxide with Adsorbed Trespassing Metal Ions //Polish J. Chem.–2004.–Vol.78.– P.117–123.
 10. Kobasa I.M. Semi-Conductive Materials Based on the Titanium Dioxide Doped with Zinc: Catalutic Activity for Copper Deposition and Effect of UV-Irradiation    //Polish J. Chem.–2004.–Vol.78.– P.553–560.
 11. Кобаса І.М. Фотокаталітичні властивості композиційних матеріалів на основі сульфіду кадмію //ІІІ Міжнарод. науково-технічна конф. “Композиційні матеріали”. – Київ, 2004. – С.95. 
 12. Кобаса І.М., Мазуркевич Я.С., Зозуля Н.І. Каталітична активність діоксиду титану допованого іонами перехідних металів в реакції осадження металічної міді //Міжнар. конф. “Сучасні проблеми фізичної хімії”. – Донецьк, 2004. – С.174.
 13. Кобаса І.М., Мазуркевич Я.С., Тарасенко Г.П. Фотокаталітичне відновлення метиленового блакитного в присутності нанокомпозитів Bi2S3/CdS //ІІ Українська наук. конф. з фізики напівпровідників. – Чернівці-Вижниця, 2004.– С.197.
 14. S. Kostyshyn, T. Fylypchuk, S. Rudenko, I. Kobasa. Mathematic and microcosmical models in prognosing the adaptation of plant organisms // 23 Winter School of Biotechnology. Jagiellonian Universiry. February25 – March 2, 2006. – P.32.
 15. Кобаса И.М., Кондратьева И.В. Влияние состава титан-циркониевых оксидных систем на их каталитическую активность в реакции восстановления метиленового голубого формальдегидом //Теорет. и эксперим. химия. – 2006. – Т.42, №6. – С.345 – 350.
 16. Kobasa I.M., Kondrat’eva I.V. Effect of the composition of titanium-zirconium oxide systems on their photocatalytic activity in the reduction of methylene blue by formaldehyde // Theoretical and Experimental Chemistry. – Vol. 42, №6, 2006.
 17. Wlodarczyk R.P., Kobasa I.M. Influence of admixtures of f-elements on photocatalytic electrophysical and magnetic properties of TiO2 // Polish. J. Chem., 81, 591-598 (2007).
 18. Кобаса І.М., Кондратьєва І.В. Фізико-хімічне дослідження та розробка фоточутливих компонентів і діелектричних матеріалів на основі TiO2-WO3 // XІ Міжнародна конф. „Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”, Т.1, 7-12 травня 2007 р., Івано-Франківськ. – С.138.
 19. Кобаса І.М., Кондратьєва І.В. Нові фотокаталізатори: гетеро структури CdS з бісхіноціаніновим барвником // XІ Міжнародна конф. „Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”, Т.2, 7-12 травня 2007 р., Івано-Франківськ. – С.227.
 20. Kobasa I.M., Kondrat’eva I.V. and Vorobets G.I. Nanostructured catalutic systems based on TiO2-WO3 and TiO2-Bi2O3 // E-MRS Spring Meeting 2007, May 28 to June 1. Srtasbourg, France, 2007. – Symposium O.
 21. Vorobets G.I., Kobasa I.M. and Kondrat’eva I.V. Photocatalytic properties of heterostructural materials based on titanium dioxide with biskhinocyanine pigment and polyepoxipropylcarbazole // E-MRS Spring Meeting 2007, May 28 to June 1. Srtasbourg, France, 2007. – Symposium H.
 22. Кобаса І.М., Кондратьєва І.В. Активація дією водню та УФ-світла каталізаторів на основі діоксиду титану для процесу відновлення іонів міді(ІІ) до металу // ІІІ Міжнародна конф. „Сучасні проблеми фізичної хімії”, 31.08. – 03.09. 2007 р. – Донецьк-2007. – С. 24-25.
 23. Kondrat’eva I.V. and Kobasa I.M. Synthesis and photocatalytic properties heterostructures based TiO2 or CdS and cyanine pigment // X International conference on crystal chemistry of intermetallic compounds. September 17-20, 2007. – Lviv, Ukraine. – P.112.
 24. Kobasa I.M., Wlodarczyk R.P. Modification of TiO2 with W(VІ) ions: photocatalytic activity and some other properties of materials // Polish. J. Chem., 81, 1795-1805 (2007).
 25. Кобаса И.М., Кондратьева И.В. Сенсибилизация диоксида титана и сульфида кадмия бисхиноцианиновыми красителями в фотокаталитическом процессе восстановления метиленового голубого // ХХІІІ международная Чугаевская конф. по координационной химии. 4-7 сентября 2007 г. – Одесса-2007.
 26. Kobasa I.M., Kondrat’eva I.V.Products of substitution of cadmium ions by Ag+, Cu2+, and Cu+ in CdS: photocatalytic properties for the reaction of methylene blue reduction // ХХІІІ международная Чугаевская конф. по координационной химии. 4-7 сентября 2007 г. – Одесса-2007.
 27. Кобаса И.М., Кондратьева И.В., Гнатюк Ю.И. Фотокаталитическое восстановление метиленового голубого формальдегидом в присутствии диоксида титана и сульфида кадмия, сенсибилизированных (1-фенил-5, 6-бензохинолин-2)-2, 4-дигидроксистирилйодидом // Теорет. и эксперим. химия. – 2008. – Т.44, №1. – С. 40 – 45.

E_mail: I.Kobasa]е‚^@–Тchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster]е‚^@–Тchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.